Stones Hopscotch 1.0.0

Creator
mammut

Hüpfekästchen - Hopscotch


Huepfekaestchen (Recolour) fuer Die Sims 3 Lebensfreude, umfaerbbar.

Einfach ueber den Laucher oder per Doppelklick installieren.


Credits:

- http://www.thesimsresource.com/workshop


Hopscotch (Recolour) for The Sims 3 Generations, recolourable.

Just install via Launcher or double click.


by mammut - http://www.simszoo.de